Echipa R.A.D.U.

radu_moraru2

RADU MORARU

Președinte
gabriela_calitescu

GABRIELA COSMINA CALIŢESCU

Vicepreședinte
radu_stroe

RADU MIRCEA STROE

Secretar
emil-carjan

EMIL CÂRJAN

Purtător de cuvânt
poza_profil

Alătură-te echipei

Membru
Formular de înscriere
Împreună salvăm Romania!

Despre Noi

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată de comun acord, în deplină cunoştinţă de cauză şi cu respectarea prevederilor legale în materie, membrii fondatori: Moraru Radu – CETĂŢEAN ROMÂN, Caliţescu Gabriela-Cosmina– CETĂŢEAN ROMÂN și Stroe Radu-Mircea– CETĂŢEAN ROMÂN au hotărât ca ASOCIAŢIA R.A.D.U. – RESPONSABILI APĂRĂM DEMOCRATIA UNITI este o persoană juridică română, de drept privat, apolitică, neguvernamentală, independentă şi non profit.

Scopul asociației constă în promovarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, promovarea libertății, întărirea democrației, susținerea statului de drept, buna guvernare.

Acest scop va fi realizat prin acțiuni civice, educative, culturale și sociale, adoptând poziții și reacții publice și desfășurând proiecte și programe specifice.

ASOCIAŢIA este destinată pentru toate persoanele care dobândesc calitatea de membru

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI R.A.D.U.

RESPONSABILI APĂRĂM DEMOCRAŢIA UNIŢI

Susținerea și apărarea drepturilor fiecărei persoane discriminate

Însușirea de către publicul larg a unor valori esențiale precum: drepturile omului, integritatea, democrația, supremația legii, libertatea, civismul

Cunoașterea, exercitarea și respectarea de către toate persoanele a drepturilor civile și politice, respectiv a drepturilor economice, sociale și culturale

Organizare de cursuri de pregătire profesională, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere, școli de vară

Exercitarea libertății de exprimare cu responsabilitate și conform legislației aplicabile

Apărarea și promovarea drepturilor membrilor asociației

Crearea unui mediu profesional de colaborare, comunicare, informare, atât între membrii asociatiei, cât si cu alte persoane fizice si/sau juridice cu interese similar

Cooperarea cu alte asociatii sau organizatii care au scopuri sau obiective comune

Initierea si sustinerea unor obiective ale societatii civile in probleme de interes public si comunitar, inițierea și implicarea în activități și programe de strângere de fonduri

Realizarea, editarea și difuzarea de filme educaționale și documentare, produse multimedia, înregistrări audio-video, cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, și alte materiale informațional-educative

Elaborarea unor strategii de comunicare, organizare de evenimente și promovare în mass-media și media online a unor activități menite să conducă la conștientizarea publicului și a legiuitorilor cu privire la scopul și obiectivele Asociației.

Acțiunile asociației vor cuprinde promovarea, susținerea, sensibilizarea, educarea cu privire la obiectivele menționate mai sus, prin acțiuni concrete precum cele din lista următoare:

a. va adopta poziții publice cu privire la inițiative, proiecte, acte normative, discursuri cu incidență în domeniul de preocupare a asociației;

b. va concepe și va derula proiecte, cu finanțare proprie ori finanțări publice sau private, interne sau externe;

c. va organiza conferințe, dezbateri publice, mese rotunde, workshop-uri, școli de vară, webinarii, cu participare internă și externă, pe teme specifice valorilor democratice și a statului de drept;

d. va efectua, publica și valorifica inclusiv prin vânzare traduceri ale unor documente, materiale și standarde din domeniul de activitate al asociației;

e. va atrage atenția și va susține în mod public acțiunile desfășurate de instituții publice și organe neguvernamentale cu privire la nediscriminare;

f. va publica în mediul on-line materiale pe teme din domeniul său de activitate;

g. va iniția și dezvolta colaborări naționale și internaționale cu organizații similare;

h. va participa activ la dialogul social și va pune în valoare experiența, cunoștințele și informațiile acumulate de membrii săi, facilitând astfel elaborarea politicilor, deciziilor și a actelor normative ce interesează aspecte ce țin de descoperire și promovare a valorilor;

i. va efectua orice alte activități conforme cu misiunea și scopul său și decise de Adunarea Generală sau Consiliul Director.

MEMBRII ASOCIAŢIEI

DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU

– Asociaţia poate avea în componenţa sa şi alte categorii de membrii care nu au drept de vot, dar care pot activa în cadrul Asociaţiei: membri de onoare, membri internaţionali, membri colaboratori, membri voluntari, etc.

– Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană, indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, orientare religioasă, politică, profesie, loc de muncă sau domiciliu, cu condiţia să recunoască şi să respecte statutul, adică să adere la scopurile Asociaţiei şi să depună toate diligenţele în vederea înfăptuirii lor.

– Calitatea de membru se dobândşte printr-o cerere adresată Consiliului Director, validată de către aceasta şi aprobată prin vot de Adunarea Generală.

– Membrii de onoare sunt numiţi de Adunarea Generală şi pot fi persoane cetăţeni români sau străini, care prin activitatea şi preocupările lor sunt apropiaţi de scopul şi activitatea Asociaţiei şi militează pentru realizarea acestora.

ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

– prin demisie scrisă adresată Consiliului Director şi aprobată de Adunarea Generală;

– prin excluderea persoanei, decisă de Adunarea Generală cu majoritate simplă de voturi, în cazul săvârşirii de către acesta a unor fapte ce contravin statutului, legislaţiei, conduitei social-morale sau fapte de natură să compromită Asociaţia şi bunul ei renume;

– dacă timp de doi ani consecutiv, nu achita cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală sau nu participă cu rea-credinţă la activităţile Asociaţiei.

– prin deces; Consiliul Director va opera scoaterea din evidenţă a persoanelor ce nu mai sunt membre ale Asociaţiei.

Membrii Asociaţiei sunt: membrii fondatori şi membrii activi.

Membrii de onoare sunt scutiti de taxă.

DREPTURILE MEMBRILOR

Membrii au drept de vot şi pot fi aleşi în orice funcţie. Pot participa la toate activităţile organizate în cadrul Asociaţiei şi să beneficieze de baza ei materială şi să-şi exprime opiniile în buletinul informativ al Asociaţiei.

Membrilor Asociaţiei li se eliberează carnetul de membru cu fotografie, care se consideră nul în situaţia încetării acestei calităţi.

În situaţia în care un membru dispune de cunoştinte profesionale şi de calităţi personale corespunzătoare, cu aprobarea Adunării Generale, poate organiza activităţi, dacă respectivele fapte sunt conforme cu prezentul Statut.

Membrii sunt obligaţi să achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generală, restanţele sunt posibile numai în cazuri motivate, cu achitare ulterioară.

Membrii sunt obligaţi să ia la cunoştinţă şi să contribuie la realizarea obiectului şi scopului Asociaţiei şi să respecte şi să ducă la îndeplinire hotărârile luate de organele de conducere. Membrii Asociaţiei au obligaţia să depună toate eforturile pentru creşterea numerică şi întărirea prestigiului Asociaţiei.

Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;

Să participe la toate activitatile si actiunile asociatiei;

Să folosească baza materială şi echipamentele;

Să adreseze cereri şi propuneri organelor de conducere ale Asociaţiei în probleme de interesul Asociaţiei;

Să obţină de la autorităţile publice informaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii statutare;

Să reprezinte Asociaţia şi interesele acesteia atât în ţara cât şi în străinătate;

Membri Consiliului Director pot fi remunerati pentru activitatea lor, dupa decizia Presedintelui Asociatiei

Membri fondatori au drept de veto asupra deciziilor Consiliului Director si asupra deciziilor Adunarii Generale

Membri fondatori au dreptul de a stabili destinaţia bunurilor rămase după lichidarea Asociatiei, dupa consultarea Adunarii Generale si respectand prevederile legii

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Să participe activ la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

Să respecte prevederile actelor constitutive ale Asociaţiei;

Să reprezinte cu cinste şi demnitate Asociaţia în relaţiile cu terţ

Să participe la adunarile generale ale Asociaţiei;

Să participe în mod activ la acţiunile de dezvoltare a bazei materiale a Asociaţiei;

Să manifeste grijă faţă de bunurile Asociaţiei.

DURATA DE FUNCȚIONARE

Durata de funcționare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat

ASOCIATIA este constituită ca urmare a hotărârii, liber consimţite, luate de către membrii fondatori.

Scopul asociației constă în promovarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, promovarea libertății, întărirea democrației, susținerea statului de drept, buna guvernare.

Acest scop va fi realizat prin acțiuni civice, educative, culturale și sociale, adoptând poziții și reacții publice și desfășurând proiecte și programe specifice.

ACȚIUNILE ASOCIAȚIEI

Acțiunile asociației vor cuprinde promovarea, susținerea, sensibilizarea, educarea, prin acțiuni concrete precum:

Va adopta poziții publice cu privire la inițiative, proiecte, acte normative, discursuri cu incidență în domeniul de preocupare a asociației

Va efectua, publica și valorifica inclusiv prin vânzare traduceri ale unor documente, materiale și standarde din domeniul de activitate al asociației

Va concepe și va derula proiecte, cu finanțare proprie ori finanțări publice sau private, interne sau externe

Va publica în mediul on-line materiale pe teme din domeniul său de activitate

Va organiza conferințe, dezbateri publice, mese rotunde, workshop-uri, școli de vară, webinarii, cu participare internă și externă, pe teme specifice valorilor democratice și a statului de drept

Va atrage atenția și va susține în mod public acțiunile desfășurate de instituții publice și organe neguvernamentale cu privire la nediscriminare

Va efectua orice alte activități conforme cu misiunea și scopul său și decise de Adunarea Generală sau Consiliul Director.

Va iniția și dezvolta colaborări naționale și internaționale cu organizații similare

Va participa activ la dialogul social și va pune în valoare experiența, cunoștințele și informațiile acumulate de membrii săi, facilitând astfel elaborarea politicilor, deciziilor și a actelor normative ce interesează aspecte ce țin de descoperire și promovare a valorilor

Uniți pentru o țară mai bună! Alătură-te asociației noastre și fii parte dintr-o comunitate dedicată promovării educației și a dezvoltării în România.

Completează formularul de înscriere sau donează și sprijină campaniile noastre:

FORMULAR DE ÎNSCRIEREDONEAZĂ

©2024 ASOCIATIA R.A.D.U. - RESPONSABILI APĂRĂM DEMOCRAŢIA UNIŢI

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?